RaijaJokinen, Peli

TEXO

Tekstiilitaiteilijat TEXO

on vuonna 1956 perustettu tekstiilitaidetta ja tekstiilisuunnittelua edistävä ammatillinen asiantuntijajärjestö, joka toimii alan kotimaisena yhdyssiteenä sekä linkkinä kansainvälisiin muotoilijoiden verkostoihin. TEXO on Ornamo ry:n jäsenjärjestö. Texolla on omia edustajia Ornamon ja Ornamo-säätiön hallituksissa sekä Ornamon eri jaostoissa, toimikunnissa ja työryhmissä. Yhdessä Ornamon ja sen muiden jäsenjärjestöjen kanssa Texo pyrkii tukemaan Valtioneuvoston taiteilijapoliittisen ohjelman tavoitteiden toteutumista.

“Tekstiilitaiteilijat TEXO:lla on yli 300 jäsentä, jotka työskentelevät mm. taiteen-, muotoilun-, käsityön-, koulutuksen-, kaupan- ja viestinnän aloilla.”

TEXO:n hallitus koostuu tekstiilialan ammattilaista, jotka käyttävät monipuolista asiantuntemustaan jäsenistön edustamiseen ja edunvalvontaan. Tavoitteena on tehdä suomalaista tekstiilitaidetta tunnetuksi ja edistää suomalaisten tekstiilitaiteilijoiden ammatillista yhteistyötä taiteen ja muotoilun, kaupan ja koulutuksen alueilla sekä luoda jäsenilleen uusia mahdollisuuksia ja toimintatapoja taiteen esittämiseen. Tekstiilitaiteilijat TEXO:n toiminta mahdollistaa jäsenilleen monipuolisen osallistumisen alan tapahtumiin luomalla verkostoja ja vahvistamalla tekstiilitaiteilijoiden ammatillista asemaa.

Pohjoismaiset tekstiilialan järjestöt ovat vahvistaneet yhteistyötään viime vuosina. TEXO on aktiivinen toimija NTA Nordic Textile Art yhteisössä, jossa Pohjoismaiset tekstiilialan ammattilaiset vahvistavat yhteistyötään. Yhteistyön tavoitteena on tehdä Pohjoismaiden ja Baltian alueen tekstiilitaidetta ja -osaamista tunnetuksi järjestämällä näyttelyitä, workshoppeja ja seminaareja.

TEXO on myös ETN European Textile Networkin ja World Craft Council Europen jäsen.

TEXO finska textilkonstnärer

(grundad 1956) är en professionell expertorganisation för textilkonst och textildesign, som fungerar som en länk till den inhemska textilbranschen samt som en kontakt för internationella nätverk. TEXO är en medlemsorganisation av Ornamo rf, vars representanter medverkar i olika kommittéer och arbetsgrupper. Tillsammans med Ornamo och med sina andra medlemsorganisationer strävar TEXO efter att stödja genomförandet av de visuella branschernas konstpolitiska program.

“TEXO har mer än 300 medlemmar, som jobbar bl.a. inom konst-, formgivnings-, handarbets-, utbildnings-, handel- och kommunikations branscherna.”

Styrelsen för TEXO består av sakkunniga, som använder mångsidigt sin kunskap för att representera medlemmar och deras intressen. Målet är att göra finsk textilkonst känd samt att främja de finländska textilkonstnärernas professionella samarbete på konst och formgivnings-, handels- och utbildnings branscherna. Ytterligare är målet att skapa nya möjligheter och sätt för medlemmarna att uppvisa sin konst. TEXOs verksamhet förstärker medlemmarnas professionella status och möjligheter att skapa nätverk.

Under de senaste åren har Nordiska och Baltiska aktörerna på textilbranschen förstärkt sitt nätverk och TEXO deltar aktivt i verksamheten hos NTA Nordic Textile Art. Målet är att öka kännedom för textilkonst och kunskap inom branschen genom att organisera utställningar, workshoppar och seminarier.

TEXO är också medlem av ETN European Textile Network och World Craft Council Europe.

The Finnish Association of Textile Artists TEXO

is a professional expert organization for textile artists and textile designers established in 1956. It serves as a link between its members and the domestic textile industry as well as international designers' networks. TEXO is a member organization in Ornamo Art and Design Finland, where it has its own representatives in chambers, commissions and working groups. Together with Ornamo and with its other member organizations TEXO tends to support the goals of Finnish State art policy.

“TEXO has more than 300 professional members working in the fields of art, design, craft, education, trade and communication etc.”

Board members of TEXO consists of textile professionals, who uses versatile knowledge to represent members and their interests. The goal is to make Finnish textile art known and to promote the Finnish textile artist’s professional cooperation in the arts and design as well as trade and education sectors. Another goal is to create new opportunities and ways for members to show their art.TEXO enhances its members’ professional status and networking capabilities.

In recent years the Nordic and Baltic actors in the field textile has strengthened its network and TEXO is actively involved in the activities of NTA Nordic Textile Art. The goal is to increase the sense of textile art and knowledge of the industry by organizing exhibitions, workshops and seminars.

TEXO is also a member of ETN European Textile Network and World Craft Council Europe.

Tekstiilitaiteilijat TEXO ry:n hallitus

1.1.2024 alkaen

Jaana Woll, puheenjohtaja
Jana Výborná–Turunen, varapuheenjohtaja

Maija Esko
Laura Laivamaa
Eija Nevala
Reika Vesala